زندگينامه سرا زندگينامه سرا .

زندگينامه سرا

زندگينامه چخوف - نويسنده

زندگينامه  چخوف - نويسنده

 

چخوف نويسنده اي است كه با تاثير پذيري از ناتوراليسم سعي بر نشان دادن واقعيت دارد.

بدون آنكه مانند نويسندگاني چون ايبسن درام را وسيله اي براي بيان افكارشخصي خودش كند و يا مثل استريندبرگ سعي در بيان واقعياتي كند كه وراي تجربه ي شخصي اش است.

چخوف نويسنده اي بود كه مي خواست بي طرفانه سخن بگويد و زندگي را آنطوري ترسيم كند كه هست.

اين تاثير پذيري از ناتوراليسم اروپايي و رسيدن به نقطه نظر جديد درام، تحت تاثير چهار عامل اصلي صورت مي گيرد.

 

1- تاتر ماينينگن (كارگردان آلماني، تولد 1772) است. ماينينگن كه به عنوان اولين كارگردان به معناي امروزي كلمه مسئوليت اجراي پروژه را به عهده مي گيرد، صحنه هاي پر پرسوناژ را ابداع كرده و نورپردازي خاص صحنه را متداول مي كند و لباس و صحنه آرايي را به مفهوم جديد كلمه در تئاتر باب مي كند و همچنين اهميت بسياري به جزئيات زماني و مكاني نمايشنامه مي دهد.

ماينينگن، ميزانسن را بنا بر آنچه كه ديالوگ ايجاب مي كند، تغيير مي دهد و بازيگر ديگر روي يك نقطه و با يك حالت تكراري و يكنواخت بازي نمي كند و نور خاص صحنه بر تمام حالت هاي مورد نياز او تاكيد مي كند. همه ي اينها عواملي هستند كه چخوف تحت تاثيرشان قرار مي گيرد و اجراهايي آزادانه و با تحرك صحنه اي كاملا متفاوت را بنياد مي كند.

 

2- از طرف ديگر چخوف تحت تاثير نويسنده و كارگرداني به نام هايت من قرار مي گيرد كه كارش را با ناتوراليسم شروع كرده است.

مهمترين عامل تاثير گذاري كه هايت من انجام مي دهد و چخوف تحت تاثير آن قرار مي گيرد، نشان دادن قيام يك ملت، در نمايشنامه هايش است. كه اين حركت او تا سالهاي 1920 در آلمان و اروپا تاثير گذار باقي مي ماند.

 

3- ايبسن نيز يكي از كساني است كه بر چخوف، از لحاظ طرح كردن يك مسئله از زبان چند شخصيت تاثير مي گذارد. ايبسن در آثار خود به قضاوت شخصيت ها مي پردازد و درك شخصي خود را از زبان شخصيت ها مطرح مي كند و فراتر از ناتوراليسم مي رود و نشانه هاي زيادي از رئاليسم در آثارش معلوم مي شود.

 

4- اما نمايشنامه هاي سمبليك موريس مترلينگ نيز تاثير زيادي روي آثار چخوف مي گذارد. مترلينگ در آثارش احساسات رقيق و پر رمز و راز را نشان مي دهد و معمولا تم مرگ يك تم مسلط است. مترلينگ بيشتر به رابطه ي متافيزيك مي پردازد و رابطه ي روح با روح را مطرح مي كند و سعي دارد كه آنچه را كه در كلمات و تصاوير وجود دارند را به تماشاچي القا كند و اين كاري است كه چخوف در آثار خودش دقيقا انجام مي دهد.

ما در آثار چخوف از طريق آنچه كه در نهفت ديالوگ ها است تفهميم مي شويم. نه آنچه كه در ظاهر آنها است. كه اين امر معمولا از طريق ديالوگ هاي شاعرانه انجام مي گيرد. اگر ما اين شاعرانگي را در تك تك ديالوگ ها نمي بينيم، ولي در كل اثر شاعرانگي ديده مي شود.

 

زندگينامه  چخوف - نويسنده

 

از زماني كه چخوف مي نويسد، ما مي بينيم كه به تدريج نظمي كه از نظر زماني و مكاني در نمايشنامه هاي كلاسيك موجود بود كنار مي رود و حالا شخصيت ها مي توانند زماني در يك فضاي خاص و بلافاصله در فضايي كاملا متفاوت به سر برند.

يعني محدوديت زماني به كلي از بين مي رود و نويسنده سعي مي كند شخصيت ها را با ديالوگ هاي نه چندان منظم (از نظر فكري) در ارتباط با هم قرار دهد و با به كار گيري ذهنيات خود، واقعيات را به نحوي مطرح مي كند كه ذهنيت و تخيل بيننده را به كار بگيرد.

در همين زمان است كه چخوف اعلام مي كند كه شخصيت هاي تخيلي بايد كاملا مستقل از قضاوت شخصي نويسنده و عقايد فردي نويسنده وجود داشته باشند و كار نويسنده بايد مثل كار يك شيميدان باشد و به همان اندازه بي طرف.

چخوف مي گويد، نويسنده نبايد قاضي شخصيت هاي نمايشي اش باشد، بلكه فقط بايد آنها را همانطور كه هستند تصوير كند. به همين دليل است كه چخوف خودش را يك نويسنده ي علمي مي داند و هميشه در حضور نداشتن خودش در كارها اصرار دارد و فقط معتقد به حقيقت صادقان و مطلق است.

اما اگر درست دقت شود، مي بينيم كه به هرحال چخوف هم به عنوان يك نويسنده، به نحوي با واقعيات محدود كننده ي شخصيت ها درگير مي شود و در پرداخت موقعيت دچار رنج و اندوه مي شود و ما به نحوي حضور چخوف را مي توانيم حس كنيم.

 

مي بنيم كه چطور ازدرد و رنج شخصيت هايش دچار اندوه شده و فرياد پوچي انسان ها را در آثارش بر مي دارد. او خودش را از هرنوع گرايش به ايدئولوژي هايي مختلف مبرا مي داند و مي گويد من نه يك ليبرال هستم و نه يك محافظه كار و نه يك كشيش و نه يك آدم بي تفاوت نسبت به جهان اطرافم.

دوست دارم يك هنرمند آزاد باشم كه البته به عنوان يك هنرمند مباحث سياسي، اجتماعي و فلسفي را در كارهايش مطرح مي كند و سعي مي كند تا جايي كه ممكن است قضاوت نكند و بي طرفانه اين مسائل را مطرح نمايد.

شخصيت هاي چخوف معمولا آنچه را كه در وجودشان ممكن است به درد اجتماع بخورد، نابود مي كنند و اين آنجا آشكار مي شود كه ظاهرا هر وجه اشتراكي را كه در طبيعتشان با سايرين وجود دارد را از بين مي برند.

شخصيت هاي او گرايش به نوعي تنهايي و جدا افتادگي عمدي دارند. زيرا چخوف معتقد است كه زندگي از ديد اوست كه معنا پيدا مي كند نه آنچنان كه سايرين تعريف كرده اند.

اين امر برمي گردد به فلسفه ي امپرسيونيستي و آن برداشت حسي هنرمند امپرسيونيست از گذر لحظه اي خاص كه در يك آن با او مواجه مي شود.

از رگه هاي امپرسيونيستي آثار چخوف يكي همين خصوصيت است كه هر فردي ميل دارد هر وجه اشتراكي بين خودش و ديگران را از بين ببرد و به نوعي گريز و تنهايي خود خواسته پناه ببرد.

از رگه هاي امپرسيونيستي ديگري كه در نوع شخصيت پردازي چخوف مشاهده مي شود آن است كه آدمها همه، زندگي كولي وار دارند و يا با كولي واره گي به نحوي همدم هستند. هيچكس جاي تثبيت شده اي ندارد همه حتي اگر از نظر فيزيكي در يك جاي ثابتي قرار داشته باشند اما ذهنشان در جاي ديگري است.

اين شخصيت ها با نوعي از احساسات مفت و مجاني خوشبختي تحقير مي شوند. در واقع آنها خوشبختي را در چيزهايي مي بينند كه حتي از سطح خوشبختي يك آدم معمولي نيز كمتر است.

شخصيت هاي چخوف معمولا از واقعيت گريزانند. بنابر اين يك نوع هجرت دروني دارند كه آنها را از واقعيت بي واسطه و فعاليت عملي دور مي سازد.

به طور كلي مي توان گفت آنها به نوعي خرد ستيزي دست مي زنند كه از مشخصه هاي آثار چخوف است.

از ديگر مشخصه هاي شخصيت ها چخوف يك نوع جايگزيني حركت دروني بجاي حركت بيروني است كه ما در روابط آدمها به وضوح مشاهده مي كنيم. به اين معنا كه آنها از درون به نوعي حركت دست مي زنند كه در ظاهرشان نه تنها مشاهده نمي شود بلكه قابل حدس زدن هم نيست. به طور مثال مي توان به حركت تربلف در مرغ دريايي به سوي خودكشي اشاره كرد.

اما از نوع شخصيت پردازي امپرسيونيستي چخوف كه بگذريم باز در مواردي ديگر به اين سبك برمي خوريم. مثلا در هنر امپرسيونيستي، فلسفه و تفسير زندگي اهميت دارد، نه طرح زندگي و اين دقيقا همان كاري است كه چخوف مي كند.

مهم نيست كه چهار چوب داستاني با ابتدا و انتها باشد. مهم اين است كه آدم ها با فلسفه ها و شخصيت هاي خودشان حضور پيدا مي كنند.

 

زندگينامه  چخوف - نويسنده

 

به طور كلي گريز از قصه يك خصوصيت امپرسيونيستي است و هيچگونه قصه پردازي قابل قبول نيست. آنچه مهم است تفسير زندگي است. فلسفه ي زندگي و اينكه هركس چطور آنرا مي بيند.

اينكه زندگي داراي طرح و شكل است، اصلا مهم نيست، مهم آن است كه هر كس چطور آنرا مي بيند و چطور با آن كنار بيايد.

اما درباره ي ساختمان دراماتيك آثار چخوف بحث بسيار است و بعضي ها به اين اعتقاد دارند كه آثار چخوف اصلا فاقد ساختماني دراماتيك است.

يكي از عواملي كه بعضي معتقدند باعث تنزل طرح دراماتيك آثار چخوف شده است، همين گريز از قصه در ساختمان اثر است. كه در بالا از آن ياد كرديم. نبودن يك قصه و يك چهار چوب داستاني و عدم پيوند لازم بين حوادث خارجي كارهاي او را فاقد مركزيت كرده است.

همه چيز براي يك زندگي بدون كانون و به صورت امري اپيزوديك و جانبي طرح ريزي شده است. بنابراين به هيچ وجه در نمايشنامه هاي او ديده نمي شود كه روي يك رابطه تاكيد شده و آن رابطه در كل نمايشنامه تعميم پيدا كند.

ما معمولا (به غير از نمايشنامه هاي كوتاه و تك پرده اي او) شاهد حوادث و رخدادهاي متعددي هستيم كه غالبا پيوندي با يكديگر دارند و به نظر مي آيد كه هريك از اين رخدادها را مي شود به صورت اپيزوديك مطرح كرد.

بنابراين همانطور كه گفتيم هيچ مركزيتي وجود ندارد كه بشود گفت همه چيز حول و حوش آن مي چرخد و به همين دليل است كه ما با وضعيتي مواجه مي شويم كه درآن تلاش شخصيت ها همه بي ثمر مي ماند.

هيچكس به يك نتيجه ي مثبت دست پيدا نمي كند هر شخصيتي در همان حوزه ي مطرح شده ي خودش طرح مي شود و همانجا در نهايت سعي و تلاش هاي بي ثمر، افول مي كند و درنتيجه نمايشنامه در پايان بدون هيجان و با حسي از بخورد با وقايع پاره پاره و بي ربط تمام مي شود.

 

درام چخوف به طور كلي يك درام معمولا شاعرانه است. شكلي است كه ضربه هاي تئاتري و صحنه هاي غافلگير كننده بسيار كم دارد.

در آثار او از كشمكش دراماتيك خبري نيست و وقايع مهم خارج از صحنه اتفاق مي افتد. زندگي بدون حادثه جريان دارد و معمولا اين طور به نظر مي رسد كه گفتگو ها نامحدود و آزادند. به طوري كه گويا زمان محدوديتي ندارد و قرار نيست نمايش به فرجام برسد.

راجع به مسائل پيش پا افتاده بحث هاي طولاني و بي سرو ته مي شود، تجارب توضيح داده مي شود و ظاهرا پاياني براي موضوعاتي كه در صحنه كشف مي شود وجود ندارد اما به طور كلي مي توان گفت چخوف كسي است كه نظاره مي كند، حدس مي زند و تركيب مي كند، نه براي آنكه نارسائي خاصي را درمان كند، بلكه آنها را همانطوركه هستند نشان دهد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۴:۵۷:۴۹ توسط:admin موضوع:

نظرات
نام : BHW     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hello There. I found your weblog the use of msn. That is a really smartly written article. I will be sure to bookmark it and return to learn more of your useful information. Thank you for the post. I will definitely comeback.
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hi to all, it's truly a pleasant for me to pay a quick visit this site, it includes valuable Information.
نام : accessiblenymph60.sosblogs.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thanks
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : It is the best time to make a few plans for the long run and it's time to be happy. I have read this submit and if I may I desire to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write subsequent articles regarding this article. I desire to learn even more things approximately it!
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Valuable information. Fortunate me I discovered your website accidentally, and I am surprised why this twist of fate did not came about earlier! I bookmarked it.
نام : http://lorenabautz.weebly.com/     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.
نام : foot pain and swelling     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Loving the info on this site, you have done outstanding job on the posts.
نام : foot pain side     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Loving the information on this internet site, you have done outstanding job on the content.
نام : debbiehigashida.jimdo.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at this web page is really nice.
نام : sidney2sosa52.jigsy.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hello There. I found your blog the usage of msn. That is a very well written article. I'll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thank you for the post. I'll certainly return.
نام : workablefatherl80.unblog.fr     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : I am in fact grateful to the owner of this web site who has shared this enormous post at at this place.
نام : How long does Achilles tendonitis last for?     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Very shortly this site will be famous among all blog visitors, due to it's pleasant articles
نام : What causes pain in the back of the heel?     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : After looking over a handful of the articles on your web site, I honestly appreciate your technique of blogging. I saved it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my web site too and tell me how you feel.
نام : How long does it take to recover from Achilles injury?     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to everything. Do you have any points for beginner blog writers? I'd definitely appreciate it.
نام : How long does Achilles tendonitis last for?     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Great items from you, man. I've take into account your stuff previous to and you're just too fantastic. I really like what you've obtained right here, really like what you're stating and the way in which through which you are saying it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I can not wait to learn much more from you. This is really a great web site.
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :