زندگينامه سرا زندگينامه سرا .

زندگينامه سرا

بيوگرافي انديشمند فرانسوي "ژان بودريار"

بيوگرافي انديشمند فرانسوي

 

ژان بودريار متفكر و نظريه پرداز پست مدرن در سال (۱۹۲۹) در شهر رنس فرانسه به دنيا آمد. پس از پايان تحصيلات، به تدريس جامعه شناسي در سطح آموزش متوسطه پرداخت و تا سال ۱۹۶۶ كه از رساله خود تحت عنوان «نظام ابژه ها» در دانشگاه نانتر پاريس دفاع كرد، به اين حرفه ادامه داد. در سال ۱۹۷۵ بودريار در دانشگاه كاليفرنيا شروع به تدريس كرد. در اواخر دهه ۷۰ وقتي نقد او بر انديشه فوكو به نام «فوكو را فراموش كن» به چاپ رسيد، در محافل روشنفكري فرانسه به صورت جدي مطرح شد. در بسياري از آثار او از جمله نظام اشيا (۱۹۶۸)، جامعه مصرفي (۱۹۷۰)، به سوي اقتصاد سياسي نشانه و... مي توان ترديد، ارزيابي و نقد درباره وي نسبت به نظريه اقتصادي ماركس را مشاهده كرد. بودريار در كتاب آينه توليد (۱۹۷۳)، انديشه هاي كارل ماركس را در زمينه توليد با صراحت نقد كرده و به چالش مي كشاند. نوشته هاي انتقادآميز و مهيج بودريار در دهه ۸۰ جايگاه ويژه يي را در مجامع علمي و ادبي به وجود آورد. از جمله اين آثار مي توان وانموده ها (۱۹۸۱) و در سايه اكثريت خاموش (۱۹۷۸) را نام برد. مجموعه مقالات وي در رابطه با جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ نظر منتقدان بسياري را به سمت خود جلب كرد و جمله معروف وي تحت اين عنوان كه «آنجا نمي تواند جنگي رخ داده باشد» مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بودريار فيلسوف يا جامعه شناس بيشتر متمايل به فيلسوف بودن بودريار است و هرچند در دانشگاه به تدريس جامعه شناسي اشتغال داشته است ولي خود را جامعه شناس نمي داند. او مي گويد شايد من اهل متافيزيك باشم.


هرچند از وي به عنوان يك متفكر پست مدرن ياد مي شود، اما خود بودريار واژه پست مدرن را قبول ندارد و آن را غيرقابل تعريف مي داند. آرا و انديشه هاي بودريار متاثر از كارل ماركس، سوسور، فريدريش نيچه، لويي آلتوسر، ژرژ باتاي، رولان بارت، مارسل موس و هانري لوفور بوده است. براي درك بيشتر آثار وي مطالعه نظرات اين انديشمندان ضروري است.بودريار در ۶ مارس ۲۰۰۷ در پي يك بيماري طولاني از دنيا رفت. از آثار ديگر بودريار مي توان اغوا، امريكا، مبادله نمادين و مرگ، استراتژي هاي مهلك و مقاله انتقادي را نام برد.

 

نشانه شناختي


بودريار از استادش هانري لوفور آموخت نظريه ماركسيسم رسمي جوابگوي بحران هاي فرهنگي - فلسفي اروپا نيست. او كار خود را با نقد نظريه توليد ماركس آغاز كرد. بودريار ارزش مصرفي را در سايه نظريه نشانه شناختي سوسور تبيين و تحليل كرد.
بودريار در اولين كتاب خود با عنوان «نظام اشيا» نظام جديد مصرف را در ارتباط با رمزها و نشانه ها تحليل كرد. در نظر او بت واره شدن زندگي در سايه نظام سرمايه داري براي نخستين بار به اشيا و پديده هاي اقتصادي ماهيتي نمادين مي بخشد. بودريار با تاكيد بر ارزش «نشانه يي اشيا» مي گويد؛ حتي مفهوم نشانه به عنوان محمل معني و دلالت بيش از حد فروكاهنده است.


او در كتاب «جامعه مصرفي» و «به سوي اقتصاد سياسي نشانه» اين بحث را دنبال كرده است و مي گويد بايد بين چهار منطق متفاوت فرق گذاشت؛


۱) منطق فعاليت هاي عملي كه به ارزش مصرفي مربوط مي شود. (منطق فايده)
۲) منطق هم ارزشي كه به ارزش مبادله يي مربوط مي شود. (منطق بازار)
۳) منطق دوسويگي كه به مبادله نمادين مربوط مي شود. (منطق هديه)
۴) منطق تفاوت كه به ارزش نشانه يي مربوط مي شود. (منطق منزلت)


شيء در منطق نخست به ابزار، در منطق دوم به كالا، در منطق سوم به نماد، و در منطق چهارم به نشانه تبديل مي شود. او تحت تاثير سوسور و ساختارگرايان مي كوشد نشان دهد هيچ شيئي جدا از اشياي ديگر وجود ندارد. برعكس، جنبه تفاوت يا رابطه يي اشيا در فهم آنها نقش تعيين كننده يي دارد. بودريار خاطرنشان مي كند ما بايد ميان منطق مصرف و منطق ارزش مصرف، ارزش مبادله و مبادله نمادين تمايز قائل شويم. براي مثال حلقه ازدواج ارزشي نمادين دارد (پيوند زناشويي) و در فرآيند هديه دادن به شيئي خاص بدل مي شود. اما حلقه معمولي معمولاً نمادين نيست و ممكن است براي فردي در جايگاه يا مدي متفاوت معناي ديگري داشته باشد، شايد اصلاً دور انداخته شود. حلقه معمولي شيء منحصر به فردي نيست و مانند يك نشانه عمل مي كند. بودريار مفهوم ارزش مصرفي و ارزش مبادله يي ماركس را در تحليل نظام سرمايه داري معاصر محدود مي دانست و از اين رو مفهوم ارزش نشانه يي را مطرح كرد. مفهومي كه به مرور در آثار او مفهوم ژرف تري يافت. او معتقد بود در جامعه تماماً مصرف گرا اشيا چيزي نيستند جز نشانه و از اين رو بيش از آنكه براي پاسخگويي به يك نياز توليد شوند در جهت دلالت بر جايگاه اجتماعي به كار مي روند. بودريار در «جامعه مصرفي» بيان مي كند نظريه پردازان بايد از اين ديدگاه فراتر روند، كه نيازها با خصوصيات فردي و خاصي متناسب است كه سوژه را به ميل به خود بيشتر وامي دارند. او گمان نمي كند مردم حتي اندكي در نياز به يك محصول خاص، مثل اتومبيل، از سوي خود تحت فشار باشند. در مقابل نظام عمده يي از نيازها در كار است كه ثمره نظام توليد است. در واقع او ابقاي حاكميت ماركسيستي بر توليد را خواهان است، اما تقليل جامعه شناختي مصرف را به مجموعه يي كه ريشه در اميال تحميلي دارند نمي پذيرد. كتاب «آيينه توليد» بودريار هرچند بسط انديشه هاي نخستين آثار بودريار است اما در اين كتاب ما شاهد فاصله گرفتن وي از انديشه هاي اقتصادي ماركس به طور كامل هستيم.

 

وانموده و امر ابرواقعي


بودريار در سال هاي دهه ۷۰ و ۸۰ مدعي شد ما در عصر وانموده ها به سر مي بريم. اين فراگرد از رشد و گسترش تكنولوژي هاي اطلاعاتي از جمله كامپيوتر و رسانه هاي همگاني شروع و به سازمان جامعه بر حسب رمزگان وانموده تداوم پيدا مي كند. او مي گويد جامعه مدرن از مرحله متالوژيك به مرحله نمادين و وانمودگي سير كرده است. بودريار با به كارگيري اصطلاح معروف مارشال مك لوهان«انفجار از درون» مي گويد؛ در دوران كنوني مرز ميان تصوير يا وانموده و واقعيت در معرض انفجار دروني قرار مي گيرد. در واقع معناها و پيام ها در هم مي آميزند و سياست، سرگرمي، تبليغات و جريان اطلاعات همگي به يك واحد تبديل مي شوند. ديگر بنياد و ساختار محكمي در زبان، جامعه و فرهنگي باقي نمي ماند. گستره اصلي جهان در سيلان رويدادها و اتفاقات خلاصه مي شود و مرز ميان فلسفه، جامعه شناسي و نظريه سياسي از ميان مي رود. آنچه باقي مي ماند منظومه شناور نشانه ها، رمزها، انگاره ها و وانموده ها است. واقعيت در گرد و غبار نشانه هاي مه آلود محو مي شود. به اعتقاد بودريار وانموده سه سطح دارد؛ سطح اول نسخه بدلي از واقعيت است كه به روشني قابل تشخيص است. سطح دوم نسخه بدلي است آنچنان طبيعي كه مرز ميان واقعيت و بازنموده را محو مي كند. و سطح سوم نسخه بدلي است كه واقعيتي از آن خود را توليد مي كند، بدون اينكه ذره يي بر واقعيات جهان تكيه داشته باشد، كه بهترين مثال آن واقعيت مجازي است. بودريار سطح سوم وانموده ها يعني همان كه الگو از جهان واقعيت پيشي مي گيرد را، حاد واقعي مي نامد. او در كتاب «وانموده ها» بيان مي كند امر حاد واقعي در واقع زاييده نرم افزارهاي كامپيوتري و نظام هاي آنالوگي بوده است. درباره جنگ خليج فارس بودريار بر آن است كه جنگ را امريكايي ها برنامه ريزي كرده بودند. بنابراين اقدامات پوچ آنها از ترس دشمني بود كه به لحاظ تكنولوژي ضعيف تر و در نهايت اصلاً وجود نداشت. اما اين اقدامات پوچ نبودند، زيرا با برنامه حاد واقعي آنچه كه بايد واضح مي شد و پاسخ هايي كه بايد داده مي شد، مطابقت داشتند. او همچنين ديزني لند امريكا را بازنموده يي خيالي از واقعيت شبيه سازي امر واقعي مطرح مي كند و آن را وانمودگي صرف مي داند كه در آن همه چيز به صورت امر حاد واقعي بوده است. بودريار در كتاب امريكا (۱۹۸۶) كه نوعي سفرنامه نيز به شمار مي رود، كليه جلوه هاي حاكم بر جامعه امريكا را مصداق بارز واقعيت مجازي قلمداد كرده و مي گويد در اين سرزمين شكاف ميان واقعيت حقيقي و واقعيت مجازي از ميان رفته است. در حقيقت وانموده هاي وسوسه انگيز و فريبنده جاي واقعيت خشك و بي جان را مي گيرد.

 

بودريار و نقد انديشه هاي فوكو


بودريار در سال ۱۹۷۷ كتاب «فوكو را فراموش كن» را در فرانسه منتشر كرد. او فوكو را متهم كرد در دايره بسته سنت كلاسيك فرانسه گرفتار آمده و به همين جهت است كه پا را از موضوعاتي چون دانش، قدرت، جنسيت و ديوانگي فراتر نمي گذارد. بودريار مي گويد؛ «قدرت مرده است.» امروزه قدرت در گستره واقعيت مجازي خود ذره ذره شده، به قسمي كه ديگر تاثيري از آن باقي نمانده است. بودريار مي گويد فوكو را بايد فراموش كرد زيرا نظرات او كهنه و فرسوده شده است. قدرت خرد و كلان در شبكه رمزها، تشابه ها و نمادها و وانموده ها مدفون شده است. امروزه قدرت مطلق همان وانمودن است.

 

امريكا از نگاه بودريار


كتاب امريكا بودريار در سال ۱۹۸۸ به زبان انگليسي ترجمه شد. اين كتاب نوعي نقد پسامدرن از جامعه امريكا است. او عقيده دارد در اين جامعه واقعيت كاملاً محو شده و جاي آن را رويه يي از نموده ها و وانموده هاي وسوسه انگيز و فريبنده گرفته است. به نظر وي در امريكا انگار قدم به سرزمين عجايب گذاشته يي. بودريار مي گويد؛ «كاليفرنيا پهنه يي شگفت انگيز است زيرا انسان از هرچه فرهنگ نام دارد، رها شده است. ديگر مساله فرهنگ و طبيعت در آنجا مطرح نيست بلكه آنچه هست وانمودگي است.» در امريكا هرچه هست به صورت فراواقعيت و خيال است. او عقيده دارد در برخورد با جامعه امريكا بايد از سينما به شهر برويم نه از شهر به سينما.

 

دورويگي


«دورويگي» حاوي اين معنا است كه همه اصلي ها يا نهايت ها ناپديد مي شوند غهر دو رويه اصل و غيراصلي به يك اندازه اعتبار دارندف. هيچ چيز در بيرون نظام نيست و آشكارترين شكل اين امر را در مورد وانمودن و وانموده ها مي توان ديد. تفاوت بين چيز واقعي و بازنمايي آن محو مي شود و عصر وانموده ها آغاز مي شود. بنابراين در شكل حاد آن، حتي مرگ هم مي تواند در نظام ادغام شود، يا واضح تر بيان كنيم، اصل دورويگي به اين معنا است كه مرگ واقعاً براي پوشاندن اين بي واقعيتي است. به نظر بودريار وانمودن آنقدر تعميم يافته كه با مرگ هرگونه ذات گرايي توام مي شود.

 

رمز


بودريار در دهه ۱۹۷۰ در كتاب «مبادله نمادين و مرگ» مساله رمز را در جوامع پسامدرن مطرح كرد. اگرچه رمز به ارقام و اعداد ديجيتالي مرتبط است اما از نظر بودريار رمز ناديده گرفتن واقعيت را امكان پذير مي سازد و راه را براي آن چيزي باز مي كند كه بودريار به آن «فزون واقعيت» يعني وضعيتي كه در آن رمز جايگزين واقعيت مي شود، نامگذاري مي كند. دوران رمز در واقع دوران نشانه را پشت سر گذاشته است. رمز ناديده گرفتن واقعيت را به معناي مورد نظر عصر توليد ممكن مي سازد. به نظر بودريار رمز همان رونوشت اصل است كه بين آنها تفاوتي وجود ندارد. رمز ناديده گرفتن واقعيت را ممكن مي سازد. بودريار كاربرد اين گونه يي رمز را در جوامع پسامدرن مي داند. ارتباطات جهاني، تصوير سه بعدي و هنر چند نمونه ديگر از عرصه كاركرد رمز هستند.

 

سخن پاياني


كنايه هاي تند و تيز فيلسوف و نظريه پرداز فرانسوي همواره در مناقشات مربوط به جهان مجازي پست مدرن واجد جذابيت هاي انكار ناپذيري بوده است. اين متفكر پست مدرن، با آثار خود خواننده را با ترفندها و حقه هاي جهان مجازي پست مدرن آشنا مي كند. كريستوفر هروكس در بخشي از كتاب «بودريار و هزاره» مي گويد؛ نگاه بودريار به هزاره فناوري، حمايت از انسان در برابر كدها و نشانه ها و ماشين نيز به معناي كسب پيروزي براي فناوري نيست. فناوري ارتباطي وظيفه يي دارد كه به نمايندگي از سوي ما يا به نفع ما انجام مي دهد و در اين ميان، اين خود فرآيند است كه به تباهي كشيده مي شود. تلويزيون باعث بروز بي تفاوتي، حس فاصله، شكاكيت و يأس در ما مي شود، آن هم با دنيايي از توهم كه برايمان خلق مي كند.


اين جامعه شناس فرانسوي طي حيات خود ۵۰ اثر را نوشت. منتقدان عقيده دارند او را نه مي توان جزء گروه پست مدرن ها نه پساماركسيست ها دانست. در واقع بودريار در جايي ايستاده است كه نمي توان او را به گروهي خاص نسبت داد. ديدگاه هاي وي درباره ارتباطات هم سطح و در بعضي موارد جنجالي از ديدگاه هاي مارشال مك لوهان شناخته شده است. مقاله او تحت عنوان «روح تروريسم و دعاي آمرزش براي برج هاي دوقلو» كه پس از ۱۱ سپتامبر منتشر شد، جنجال فراواني برانگيخت و بسياري از سياستمداران غربي را به واكنش عليه او برانگيخت. او در قسمتي از اين كتاب مي نويسد؛ «وحشت چهار هزار قرباني در حال مرگ در آن برج ها از هراس زندگي در آن دو برج جداناشدني است.» او همچنين بدون توضيحات بيشتر اعلام كرد؛ «ما در غرب آرزوي چنين رويدادي را در سر داشتيم.» بودريار مي گفت سياست مرده است و همين طور علم اقتصاد و آزادي و روانكاوي و... بودريار از انقلاب ها و از جمله گراميداشت مراسم ۲۰۰سالگي انقلاب فرانسه متنفر بود. او مي گفت تنها هدف از اين مراسم تجليل پذيرش اين واقعيت است كه فرانسه ديگر كشوري نيست كه در آن شورش قابل تحمل باشد. اين مراسم به باور او بخش ديگري بود از يك جامعه مصرفي كه او عمر خود را صرف محكوم كردن آن كرده بود. به نظر او واقعه ۱۱ سپتامبر در اصل مبادله قدرت نمادين و اخلاق بود، يعني عكس العملي ضد جهاني سازي و تجارت. او در بخشي ديگر از اين كتاب مي نويسد؛ «تروريسم غيراخلاقي است. اما واكنشي است به جهاني سازي كه خود آن هم غيراخلاقي است.» شايد بودريار مي خواست به ما بگويد هر آنچه در اطراف ما مي گذرد شبحي از واقعيت است. تظاهر و بازنمود جاي واقعيت و اصل را گرفته است. او خواست با واژه هاي نسبتاً آشفته خود ما را از فريب ظواهر زيبا و برابر اصل دور كرده و به اصل نزديك كند. بودريار همواره بر اين ادعا بود كه؛ «جهاني كه ما تصور مي كنيم واقعي نيست صرفاً يك شباهت و خيال از واقعيت است.»

 

او اساسا جهان پست مدرن را جهاني شبيه سازي (Simulation) شده از جهان واقعي مي‌دانست.

از ديدگاه ژان بودريار (2007 - 1929) معاني در روند شبيه‌سازي - كه در واقع يك نوع بازنمود (represent) است - دچار وضعيت فرا واقعي مي‌شوند كه او از اين حالت فرا واقعي با واژه hyperreality ياد مي‌كند. بودريار براي درك جهان پست‌مدرن نظريه وانموده‌ها (simulacra) را ارائه كرد.

 

برخي از مفاهيم از ديدگاه بودريار:

 

شبيه‌سازي (simulation): فرآيندي است كه بوسيله آن بازنمودهاي (representations) چيزها؛ جايگزين چيزهايي مي‌شود كه بازمي‌نماياند. به عبارت ديگر ما فكر مي‌كنيم كه بازنمودها مهمتر از "امر واقعي" هستند.

 

علامت (sign): علامت وانموده (simulacra) است.

 

فراواقعي (hyperreal): "توليد مدل‌هاي يك امر واقعي بدون خاستگاه يا واقعيت." امري كه ديگر نمي‌توان ميان امر واقعي و بازآفريني‌هاي امر واقعي تميز داد. بازتوليد‌‌ها به گونه‌اي واقعي‌تر مي‌شوندكه تجربه امر فرا واقعي؛ از تجربه امر واقعي؛ رضايت‌بخش‌تر مي‌شود.

 

وانموده (simulacrum): مشابه شبيه‌سازي ‌(simulation) است، اما وانموده‌ها به فراسوي قلمرو شبيه‌سازي مي‌روند. وانموده‌ها بازآفريني‌هاي چيزهايي هستند كه ديگر نسخه اصلي ندارند يا هرگز نداشته‌اند. نظرات مربوط به وانموده‌ها؛ وجهي از برداشت‌هاي پست‌مدرن از "جهان‌هاي بدون منشا؛ بدون عمق و سطحي" است. از ديدگاه بودريار ما وانموده‌ها را از طريق شبيه‌سازي‌هاي واقعيت (بازنمودهاي representations) كه در طيف گسترده‌اي از رسانه‌هاي الكترونيك پخش شده‌اند، مي‌شناسيم.

 

 

چهار هنجار


بودريار در روند تبديل ابژه (عين) به سوژه (ذهن) نيز چهار هنجار را شناسائي كرده است:

هنجار اول: بازتاب واقعيت پايه و اوليه

هنجار دوم: تحريف واقعيت پايه و اوليه

هنجار سوم: غياب واقعيت پايه و اوليه (ايجاد احساسي از واقعيت)

هنجار چهارم: هيچ ربطي به واقعيت پايه و اوليه ندارد كه اين هنجار همان شبيه سازي مورد نظر بودريار است و به عبارتي مي توان گفت جايگزيني سوژه به جاي ابژه.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۴:۵۸:۲۲ توسط:admin موضوع:

نظرات
نام : BHW     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!
نام : Estelle     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thanks
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Heya! I know this is sort of off-topic but I needed to ask. Does building a well-established website like yours require a massive amount work? I'm completely new to running a blog but I do write in my journal everyday. I'd like to start a blog so I can share my experience and views online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!
نام : http://willinglemon6240.hazblog.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Right here is the perfect site for anyone who would like to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to?HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been written about for ages. Excellent stuff, just great!
نام : Amie     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hi there, You've done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I'm confident they'll be benefited from this web site.
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : It's going to be end of mine day, however before ending I am reading this fantastic post to increase my knowledge.
نام : mandihitzler.hatenablog.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : You can certainly see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thank you once again.
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!
نام : taller     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hello my family member! I wish to say that this post is amazing, great written and come with almost all important infos. I would like to look extra posts like this.
نام : aurakuhl.jimdo.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Just what I was looking for, regards for putting up.
نام : rattywall391.snack.ws     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thank you
نام : push up bra before after     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Yay google is my world beater aided me to find this outstanding web site!
نام : janalesa.hatenablog.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hello there, You have performed an incredible job. I'll definitely digg it and personally recommend to my friends. I'm sure they will be benefited from this web site.
نام : height     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : We are a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with helpful info to work on. You have performed a formidable task and our entire group might be thankful to you.
نام : http://ruraljungle9138.unblog.fr     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : My brother recommended I might like this web site. He used to be totally right. This publish truly made my day. You cann't believe simply how so much time I had spent for this information! Thanks!
نام : relief orthotics     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Why people still use to read news papers when in this technological globe the whole thing is presented on net?
نام : heel spurs     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : this image could be the remarkable!
نام : http://dazzlinggown988.exteen.com/20150623/non-surgical-hammer-toe-treatment     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've really loved browsing your weblog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
نام : foot pain after surgery     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : First of all I want to say fantastic blog! I had a quick question that I'd like to ask if you don't mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I've had a tough time clearing my mind in getting my ideas out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thanks!
نام : foot pain on top of foot     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Because the admin of this site is working, no uncertainty very soon it will be renowned, due to its feature contents.
نام : Can you lose weight by doing yoga?     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : I know this web site gives quality based articles or reviews and other material, is there any other web page which presents these kinds of data in quality?
نام : http://hannavaros.weebly.com/blog/severs-disease-in-infants     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Howdy are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
نام : Foot Pain     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hi there, I wish for to subscribe for this webpage to obtain hottest updates, therefore where can i do it please assist.
نام : How do you get taller in a day?     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this site, and your views are good in support of new visitors.
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :