زندگينامه سرا زندگينامه سرا .

زندگينامه سرا

زندگي نامه پروفسور سيد تقي فاطمي

بيوگرافي انديشمند فرانسوي

 

ژان بودريار متفكر و نظريه پرداز پست مدرن در سال (۱۹۲۹) در شهر رنس فرانسه به دنيا آمد. پس از پايان تحصيلات، به تدريس جامعه شناسي در سطح آموزش متوسطه پرداخت و تا سال ۱۹۶۶ كه از رساله خود تحت عنوان «نظام ابژه ها» در دانشگاه نانتر پاريس دفاع كرد، به اين حرفه ادامه داد. در سال ۱۹۷۵ بودريار در دانشگاه كاليفرنيا شروع به تدريس كرد. در اواخر دهه ۷۰ وقتي نقد او بر انديشه فوكو به نام «فوكو را فراموش كن» به چاپ رسيد، در محافل روشنفكري فرانسه به صورت جدي مطرح شد. در بسياري از آثار او از جمله نظام اشيا (۱۹۶۸)، جامعه مصرفي (۱۹۷۰)، به سوي اقتصاد سياسي نشانه و... مي توان ترديد، ارزيابي و نقد درباره وي نسبت به نظريه اقتصادي ماركس را مشاهده كرد. بودريار در كتاب آينه توليد (۱۹۷۳)، انديشه هاي كارل ماركس را در زمينه توليد با صراحت نقد كرده و به چالش مي كشاند. نوشته هاي انتقادآميز و مهيج بودريار در دهه ۸۰ جايگاه ويژه يي را در مجامع علمي و ادبي به وجود آورد. از جمله اين آثار مي توان وانموده ها (۱۹۸۱) و در سايه اكثريت خاموش (۱۹۷۸) را نام برد. مجموعه مقالات وي در رابطه با جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ نظر منتقدان بسياري را به سمت خود جلب كرد و جمله معروف وي تحت اين عنوان كه «آنجا نمي تواند جنگي رخ داده باشد» مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بودريار فيلسوف يا جامعه شناس بيشتر متمايل به فيلسوف بودن بودريار است و هرچند در دانشگاه به تدريس جامعه شناسي اشتغال داشته است ولي خود را جامعه شناس نمي داند. او مي گويد شايد من اهل متافيزيك باشم.


هرچند از وي به عنوان يك متفكر پست مدرن ياد مي شود، اما خود بودريار واژه پست مدرن را قبول ندارد و آن را غيرقابل تعريف مي داند. آرا و انديشه هاي بودريار متاثر از كارل ماركس، سوسور، فريدريش نيچه، لويي آلتوسر، ژرژ باتاي، رولان بارت، مارسل موس و هانري لوفور بوده است. براي درك بيشتر آثار وي مطالعه نظرات اين انديشمندان ضروري است.بودريار در ۶ مارس ۲۰۰۷ در پي يك بيماري طولاني از دنيا رفت. از آثار ديگر بودريار مي توان اغوا، امريكا، مبادله نمادين و مرگ، استراتژي هاي مهلك و مقاله انتقادي را نام برد.

 

نشانه شناختي


بودريار از استادش هانري لوفور آموخت نظريه ماركسيسم رسمي جوابگوي بحران هاي فرهنگي - فلسفي اروپا نيست. او كار خود را با نقد نظريه توليد ماركس آغاز كرد. بودريار ارزش مصرفي را در سايه نظريه نشانه شناختي سوسور تبيين و تحليل كرد.
بودريار در اولين كتاب خود با عنوان «نظام اشيا» نظام جديد مصرف را در ارتباط با رمزها و نشانه ها تحليل كرد. در نظر او بت واره شدن زندگي در سايه نظام سرمايه داري براي نخستين بار به اشيا و پديده هاي اقتصادي ماهيتي نمادين مي بخشد. بودريار با تاكيد بر ارزش «نشانه يي اشيا» مي گويد؛ حتي مفهوم نشانه به عنوان محمل معني و دلالت بيش از حد فروكاهنده است.


او در كتاب «جامعه مصرفي» و «به سوي اقتصاد سياسي نشانه» اين بحث را دنبال كرده است و مي گويد بايد بين چهار منطق متفاوت فرق گذاشت؛


۱) منطق فعاليت هاي عملي كه به ارزش مصرفي مربوط مي شود. (منطق فايده)
۲) منطق هم ارزشي كه به ارزش مبادله يي مربوط مي شود. (منطق بازار)
۳) منطق دوسويگي كه به مبادله نمادين مربوط مي شود. (منطق هديه)
۴) منطق تفاوت كه به ارزش نشانه يي مربوط مي شود. (منطق منزلت)


شيء در منطق نخست به ابزار، در منطق دوم به كالا، در منطق سوم به نماد، و در منطق چهارم به نشانه تبديل مي شود. او تحت تاثير سوسور و ساختارگرايان مي كوشد نشان دهد هيچ شيئي جدا از اشياي ديگر وجود ندارد. برعكس، جنبه تفاوت يا رابطه يي اشيا در فهم آنها نقش تعيين كننده يي دارد. بودريار خاطرنشان مي كند ما بايد ميان منطق مصرف و منطق ارزش مصرف، ارزش مبادله و مبادله نمادين تمايز قائل شويم. براي مثال حلقه ازدواج ارزشي نمادين دارد (پيوند زناشويي) و در فرآيند هديه دادن به شيئي خاص بدل مي شود. اما حلقه معمولي معمولاً نمادين نيست و ممكن است براي فردي در جايگاه يا مدي متفاوت معناي ديگري داشته باشد، شايد اصلاً دور انداخته شود. حلقه معمولي شيء منحصر به فردي نيست و مانند يك نشانه عمل مي كند. بودريار مفهوم ارزش مصرفي و ارزش مبادله يي ماركس را در تحليل نظام سرمايه داري معاصر محدود مي دانست و از اين رو مفهوم ارزش نشانه يي را مطرح كرد. مفهومي كه به مرور در آثار او مفهوم ژرف تري يافت. او معتقد بود در جامعه تماماً مصرف گرا اشيا چيزي نيستند جز نشانه و از اين رو بيش از آنكه براي پاسخگويي به يك نياز توليد شوند در جهت دلالت بر جايگاه اجتماعي به كار مي روند. بودريار در «جامعه مصرفي» بيان مي كند نظريه پردازان بايد از اين ديدگاه فراتر روند، كه نيازها با خصوصيات فردي و خاصي متناسب است كه سوژه را به ميل به خود بيشتر وامي دارند. او گمان نمي كند مردم حتي اندكي در نياز به يك محصول خاص، مثل اتومبيل، از سوي خود تحت فشار باشند. در مقابل نظام عمده يي از نيازها در كار است كه ثمره نظام توليد است. در واقع او ابقاي حاكميت ماركسيستي بر توليد را خواهان است، اما تقليل جامعه شناختي مصرف را به مجموعه يي كه ريشه در اميال تحميلي دارند نمي پذيرد. كتاب «آيينه توليد» بودريار هرچند بسط انديشه هاي نخستين آثار بودريار است اما در اين كتاب ما شاهد فاصله گرفتن وي از انديشه هاي اقتصادي ماركس به طور كامل هستيم.

 

وانموده و امر ابرواقعي


بودريار در سال هاي دهه ۷۰ و ۸۰ مدعي شد ما در عصر وانموده ها به سر مي بريم. اين فراگرد از رشد و گسترش تكنولوژي هاي اطلاعاتي از جمله كامپيوتر و رسانه هاي همگاني شروع و به سازمان جامعه بر حسب رمزگان وانموده تداوم پيدا مي كند. او مي گويد جامعه مدرن از مرحله متالوژيك به مرحله نمادين و وانمودگي سير كرده است. بودريار با به كارگيري اصطلاح معروف مارشال مك لوهان«انفجار از درون» مي گويد؛ در دوران كنوني مرز ميان تصوير يا وانموده و واقعيت در معرض انفجار دروني قرار مي گيرد. در واقع معناها و پيام ها در هم مي آميزند و سياست، سرگرمي، تبليغات و جريان اطلاعات همگي به يك واحد تبديل مي شوند. ديگر بنياد و ساختار محكمي در زبان، جامعه و فرهنگي باقي نمي ماند. گستره اصلي جهان در سيلان رويدادها و اتفاقات خلاصه مي شود و مرز ميان فلسفه، جامعه شناسي و نظريه سياسي از ميان مي رود. آنچه باقي مي ماند منظومه شناور نشانه ها، رمزها، انگاره ها و وانموده ها است. واقعيت در گرد و غبار نشانه هاي مه آلود محو مي شود. به اعتقاد بودريار وانموده سه سطح دارد؛ سطح اول نسخه بدلي از واقعيت است كه به روشني قابل تشخيص است. سطح دوم نسخه بدلي است آنچنان طبيعي كه مرز ميان واقعيت و بازنموده را محو مي كند. و سطح سوم نسخه بدلي است كه واقعيتي از آن خود را توليد مي كند، بدون اينكه ذره يي بر واقعيات جهان تكيه داشته باشد، كه بهترين مثال آن واقعيت مجازي است. بودريار سطح سوم وانموده ها يعني همان كه الگو از جهان واقعيت پيشي مي گيرد را، حاد واقعي مي نامد. او در كتاب «وانموده ها» بيان مي كند امر حاد واقعي در واقع زاييده نرم افزارهاي كامپيوتري و نظام هاي آنالوگي بوده است. درباره جنگ خليج فارس بودريار بر آن است كه جنگ را امريكايي ها برنامه ريزي كرده بودند. بنابراين اقدامات پوچ آنها از ترس دشمني بود كه به لحاظ تكنولوژي ضعيف تر و در نهايت اصلاً وجود نداشت. اما اين اقدامات پوچ نبودند، زيرا با برنامه حاد واقعي آنچه كه بايد واضح مي شد و پاسخ هايي كه بايد داده مي شد، مطابقت داشتند. او همچنين ديزني لند امريكا را بازنموده يي خيالي از واقعيت شبيه سازي امر واقعي مطرح مي كند و آن را وانمودگي صرف مي داند كه در آن همه چيز به صورت امر حاد واقعي بوده است. بودريار در كتاب امريكا (۱۹۸۶) كه نوعي سفرنامه نيز به شمار مي رود، كليه جلوه هاي حاكم بر جامعه امريكا را مصداق بارز واقعيت مجازي قلمداد كرده و مي گويد در اين سرزمين شكاف ميان واقعيت حقيقي و واقعيت مجازي از ميان رفته است. در حقيقت وانموده هاي وسوسه انگيز و فريبنده جاي واقعيت خشك و بي جان را مي گيرد.

 

بودريار و نقد انديشه هاي فوكو


بودريار در سال ۱۹۷۷ كتاب «فوكو را فراموش كن» را در فرانسه منتشر كرد. او فوكو را متهم كرد در دايره بسته سنت كلاسيك فرانسه گرفتار آمده و به همين جهت است كه پا را از موضوعاتي چون دانش، قدرت، جنسيت و ديوانگي فراتر نمي گذارد. بودريار مي گويد؛ «قدرت مرده است.» امروزه قدرت در گستره واقعيت مجازي خود ذره ذره شده، به قسمي كه ديگر تاثيري از آن باقي نمانده است. بودريار مي گويد فوكو را بايد فراموش كرد زيرا نظرات او كهنه و فرسوده شده است. قدرت خرد و كلان در شبكه رمزها، تشابه ها و نمادها و وانموده ها مدفون شده است. امروزه قدرت مطلق همان وانمودن است.

 

امريكا از نگاه بودريار


كتاب امريكا بودريار در سال ۱۹۸۸ به زبان انگليسي ترجمه شد. اين كتاب نوعي نقد پسامدرن از جامعه امريكا است. او عقيده دارد در اين جامعه واقعيت كاملاً محو شده و جاي آن را رويه يي از نموده ها و وانموده هاي وسوسه انگيز و فريبنده گرفته است. به نظر وي در امريكا انگار قدم به سرزمين عجايب گذاشته يي. بودريار مي گويد؛ «كاليفرنيا پهنه يي شگفت انگيز است زيرا انسان از هرچه فرهنگ نام دارد، رها شده است. ديگر مساله فرهنگ و طبيعت در آنجا مطرح نيست بلكه آنچه هست وانمودگي است.» در امريكا هرچه هست به صورت فراواقعيت و خيال است. او عقيده دارد در برخورد با جامعه امريكا بايد از سينما به شهر برويم نه از شهر به سينما.

 

دورويگي


«دورويگي» حاوي اين معنا است كه همه اصلي ها يا نهايت ها ناپديد مي شوند غهر دو رويه اصل و غيراصلي به يك اندازه اعتبار دارندف. هيچ چيز در بيرون نظام نيست و آشكارترين شكل اين امر را در مورد وانمودن و وانموده ها مي توان ديد. تفاوت بين چيز واقعي و بازنمايي آن محو مي شود و عصر وانموده ها آغاز مي شود. بنابراين در شكل حاد آن، حتي مرگ هم مي تواند در نظام ادغام شود، يا واضح تر بيان كنيم، اصل دورويگي به اين معنا است كه مرگ واقعاً براي پوشاندن اين بي واقعيتي است. به نظر بودريار وانمودن آنقدر تعميم يافته كه با مرگ هرگونه ذات گرايي توام مي شود.

 

رمز


بودريار در دهه ۱۹۷۰ در كتاب «مبادله نمادين و مرگ» مساله رمز را در جوامع پسامدرن مطرح كرد. اگرچه رمز به ارقام و اعداد ديجيتالي مرتبط است اما از نظر بودريار رمز ناديده گرفتن واقعيت را امكان پذير مي سازد و راه را براي آن چيزي باز مي كند كه بودريار به آن «فزون واقعيت» يعني وضعيتي كه در آن رمز جايگزين واقعيت مي شود، نامگذاري مي كند. دوران رمز در واقع دوران نشانه را پشت سر گذاشته است. رمز ناديده گرفتن واقعيت را به معناي مورد نظر عصر توليد ممكن مي سازد. به نظر بودريار رمز همان رونوشت اصل است كه بين آنها تفاوتي وجود ندارد. رمز ناديده گرفتن واقعيت را ممكن مي سازد. بودريار كاربرد اين گونه يي رمز را در جوامع پسامدرن مي داند. ارتباطات جهاني، تصوير سه بعدي و هنر چند نمونه ديگر از عرصه كاركرد رمز هستند.

 

سخن پاياني


كنايه هاي تند و تيز فيلسوف و نظريه پرداز فرانسوي همواره در مناقشات مربوط به جهان مجازي پست مدرن واجد جذابيت هاي انكار ناپذيري بوده است. اين متفكر پست مدرن، با آثار خود خواننده را با ترفندها و حقه هاي جهان مجازي پست مدرن آشنا مي كند. كريستوفر هروكس در بخشي از كتاب «بودريار و هزاره» مي گويد؛ نگاه بودريار به هزاره فناوري، حمايت از انسان در برابر كدها و نشانه ها و ماشين نيز به معناي كسب پيروزي براي فناوري نيست. فناوري ارتباطي وظيفه يي دارد كه به نمايندگي از سوي ما يا به نفع ما انجام مي دهد و در اين ميان، اين خود فرآيند است كه به تباهي كشيده مي شود. تلويزيون باعث بروز بي تفاوتي، حس فاصله، شكاكيت و يأس در ما مي شود، آن هم با دنيايي از توهم كه برايمان خلق مي كند.


اين جامعه شناس فرانسوي طي حيات خود ۵۰ اثر را نوشت. منتقدان عقيده دارند او را نه مي توان جزء گروه پست مدرن ها نه پساماركسيست ها دانست. در واقع بودريار در جايي ايستاده است كه نمي توان او را به گروهي خاص نسبت داد. ديدگاه هاي وي درباره ارتباطات هم سطح و در بعضي موارد جنجالي از ديدگاه هاي مارشال مك لوهان شناخته شده است. مقاله او تحت عنوان «روح تروريسم و دعاي آمرزش براي برج هاي دوقلو» كه پس از ۱۱ سپتامبر منتشر شد، جنجال فراواني برانگيخت و بسياري از سياستمداران غربي را به واكنش عليه او برانگيخت. او در قسمتي از اين كتاب مي نويسد؛ «وحشت چهار هزار قرباني در حال مرگ در آن برج ها از هراس زندگي در آن دو برج جداناشدني است.» او همچنين بدون توضيحات بيشتر اعلام كرد؛ «ما در غرب آرزوي چنين رويدادي را در سر داشتيم.» بودريار مي گفت سياست مرده است و همين طور علم اقتصاد و آزادي و روانكاوي و... بودريار از انقلاب ها و از جمله گراميداشت مراسم ۲۰۰سالگي انقلاب فرانسه متنفر بود. او مي گفت تنها هدف از اين مراسم تجليل پذيرش اين واقعيت است كه فرانسه ديگر كشوري نيست كه در آن شورش قابل تحمل باشد. اين مراسم به باور او بخش ديگري بود از يك جامعه مصرفي كه او عمر خود را صرف محكوم كردن آن كرده بود. به نظر او واقعه ۱۱ سپتامبر در اصل مبادله قدرت نمادين و اخلاق بود، يعني عكس العملي ضد جهاني سازي و تجارت. او در بخشي ديگر از اين كتاب مي نويسد؛ «تروريسم غيراخلاقي است. اما واكنشي است به جهاني سازي كه خود آن هم غيراخلاقي است.» شايد بودريار مي خواست به ما بگويد هر آنچه در اطراف ما مي گذرد شبحي از واقعيت است. تظاهر و بازنمود جاي واقعيت و اصل را گرفته است. او خواست با واژه هاي نسبتاً آشفته خود ما را از فريب ظواهر زيبا و برابر اصل دور كرده و به اصل نزديك كند. بودريار همواره بر اين ادعا بود كه؛ «جهاني كه ما تصور مي كنيم واقعي نيست صرفاً يك شباهت و خيال از واقعيت است.»

 

او اساسا جهان پست مدرن را جهاني شبيه سازي (Simulation) شده از جهان واقعي مي‌دانست.

از ديدگاه ژان بودريار (2007 - 1929) معاني در روند شبيه‌سازي - كه در واقع يك نوع بازنمود (represent) است - دچار وضعيت فرا واقعي مي‌شوند كه او از اين حالت فرا واقعي با واژه hyperreality ياد مي‌كند. بودريار براي درك جهان پست‌مدرن نظريه وانموده‌ها (simulacra) را ارائه كرد.

 

برخي از مفاهيم از ديدگاه بودريار:

 

شبيه‌سازي (simulation): فرآيندي است كه بوسيله آن بازنمودهاي (representations) چيزها؛ جايگزين چيزهايي مي‌شود كه بازمي‌نماياند. به عبارت ديگر ما فكر مي‌كنيم كه بازنمودها مهمتر از "امر واقعي" هستند.

 

علامت (sign): علامت وانموده (simulacra) است.

 

فراواقعي (hyperreal): "توليد مدل‌هاي يك امر واقعي بدون خاستگاه يا واقعيت." امري كه ديگر نمي‌توان ميان امر واقعي و بازآفريني‌هاي امر واقعي تميز داد. بازتوليد‌‌ها به گونه‌اي واقعي‌تر مي‌شوندكه تجربه امر فرا واقعي؛ از تجربه امر واقعي؛ رضايت‌بخش‌تر مي‌شود.

 

وانموده (simulacrum): مشابه شبيه‌سازي ‌(simulation) است، اما وانموده‌ها به فراسوي قلمرو شبيه‌سازي مي‌روند. وانموده‌ها بازآفريني‌هاي چيزهايي هستند كه ديگر نسخه اصلي ندارند يا هرگز نداشته‌اند. نظرات مربوط به وانموده‌ها؛ وجهي از برداشت‌هاي پست‌مدرن از "جهان‌هاي بدون منشا؛ بدون عمق و سطحي" است. از ديدگاه بودريار ما وانموده‌ها را از طريق شبيه‌سازي‌هاي واقعيت (بازنمودهاي representations) كه در طيف گسترده‌اي از رسانه‌هاي الكترونيك پخش شده‌اند، مي‌شناسيم.

 

 

چهار هنجار


بودريار در روند تبديل ابژه (عين) به سوژه (ذهن) نيز چهار هنجار را شناسائي كرده است:

هنجار اول: بازتاب واقعيت پايه و اوليه

هنجار دوم: تحريف واقعيت پايه و اوليه

هنجار سوم: غياب واقعيت پايه و اوليه (ايجاد احساسي از واقعيت)

هنجار چهارم: هيچ ربطي به واقعيت پايه و اوليه ندارد كه اين هنجار همان شبيه سازي مورد نظر بودريار است و به عبارتي مي توان گفت جايگزيني سوژه به جاي ابژه.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۴:۵۸:۵۴ توسط:admin موضوع:

نظرات
نام : BHW     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : No matter if some one searches for his vital thing, therefore he/she wants to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : hi!,I like your writing very so much! percentage we communicate extra about your post on AOL? I need an expert on this area to unravel my problem. Maybe that's you! Looking forward to peer you.
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : If you are going for best contents like me, only go to see this web page all the time since it gives quality contents, thanks
نام : http://kerri7goodman20.exteen.com/     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also create comment due to this good paragraph.
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that's both equally educative and engaging, and let me tell you, you've hit the nail on the head. The problem is something too few folks are speaking intelligently about. I'm very happy I found this during my search for something regarding this.
نام : manicure     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers
نام : http://casandrasteckelberg.blogas.lt/?p=11&akst_action=share-this     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : You can certainly see your skills within the article you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.
نام : foot pain bottom     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hello, Neat post. There is an issue along with your website in web explorer, might check this? IE nonetheless is the marketplace chief and a big section of other people will miss your wonderful writing because of this problem.
نام : foot pain on top of foot     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Glad to be one of many visitors on this awful web site :D.
نام : http://roymethven.hatenablog.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and outstanding style and design.
نام : ameblo.jp     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hi, just wanted to tell you, I liked this post. It was practical. Keep on posting!
نام : http://julie8pacheco13.exteen.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hello to every single one, it's truly a fastidious for me to pay a quick visit this web page, it contains useful Information.
نام : Can you have an operation to make you taller?     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : I have to thank you for the efforts you've put in writing this blog. I'm hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now ;)
نام : Foot Complaints     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hello, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I'm attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
نام : http://judivandagriff.blog.fc2.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Great post. I am going through a few of these issues as well..
نام : Can you lose weight by doing yoga?     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :